L'Equip de Govern i la neteja de l'espai urbà

Amb la finalitat d'oferir el màxim nombre de veus possible, el setmanari Nova Tàrrega també publica articles d'Opinió dels grups municipals dels diversos partits polítics, tinguin o no representació al consistori. Els trobareu també en aquest espai.

EL COMÚ DE TÀRREGA

El paisatge urbà és el conjunt de l'espai públic i privat que permet estructurar la ciutadania al voltant d'una imatge urbana que genera una marca i un orgull de ciutat. En aquest espai es configuren un gran nombre d'activitats i relacions entre les persones de caire econòmic, polític, social i personal. El paisatge urbà, per tant, constitueix un element fonamental de la nostra qualitat de vida, i la funció de les administracions municipals és crear-lo, administrar-lo i facilitar el seu ús a la ciutadania.

L'espai urbà és molt ampli: edificis, places, carrers, zones verdes…, però un dels seus elements fonamentals és el mobiliari urbà i l'equipament públic: fanals, papereres, edificis, carrers, semàfors, senyals, bancs, jardineres, fonts, plafons de publicitat… Tot aquest equipament, la seva ubicació, el grau del seu ús, i el seu estat de neteja i manteniment, facilita la convivència i la relació ciutadana, reforça l'orgull de la ciutat i ajuda a la seva projecció exterior.

Els ajuntaments són les administracions responsables de planificar i decidir la ubicació, realitzar la gestió, i dur a terme el manteniment i neteja d'aquest equipament urbà. Per acomplir aquesta obligació –entre d'altres elements– els municipis disposen de reglaments i ordenances que comprometen al propi ajuntament i al conjunt de la ciutadania en la seva vigilància i cura.

Hom pot observar, i no cal fixar-s'hi gaire, que l'estat del nostre mobiliari urbà, equipament i moltes parets i carrers es troben en una greu situació de deixadesa, i més si el comparem amb altres ciutats del nostre entorn.

D'ençà fa un temps, la majoria de fanals, semàfors, senyals de trànsit i d'orientació, moltes parets i carrers estan farcits d'adhesius i pintades fonamentalment de caràcter polític però també comercial i grafits. I l'equip de govern, en un exemple de paràlisi preocupant, no sembla donar-hi importància i no hi fa res.

En l'exposició de motius de les Ordenances municipals s'assenyala que:

"1. El paisatge urbà és un dels elements del medi ambient urbà necessitat de protecció per garantir a tots els habitants de la ciutat una adequada qualitat de vida. Per això, el paisatge urbà constitueix un interès col•lectiu la satisfacció del qual és atribuïda per l'ordenament jurídic al municipi, en funció de l'abast local d'aquest interès".

L'article concreta que:

"1. Aquesta Ordenança regula el dret col•lectiu dels ciutadans a gaudir d'un paisatge urbà harmònic, així com també el dret individual a utilitzar-lo en el seu interès sempre que la intensitat d'aquesta utilització no trenqui l'harmonia o desfiguri les perspectives dels conjunts urbans, sobretot en els seus aspectes historicoartístics típics i tradicionals."

En el títol sisè: sotmetiment a control municipal, les Ordenances concreten:

"e) No s'admet la publicitat sobre els temples, els cementiris, les estàtues, els monuments, les fonts, els equipaments públics, els serveis públics, les zones naturals i els espais verds.

l) Queden prohibides les projeccions, pintades i efectes visuals de qualsevol tipus sobre els elements del paisatge urbà, salvat les que exigeixi la circulació o l'exercici d'altres competències municipals.

m) En general, es prohibeix la col•locació de cartells, adhesius, pictogrames o similars, sobre qualsevol element del paisatge urbà que no estigui expressament previst per aquesta finalitat. També resta prohibida l'aplicació de grafits o pintades sobre qualsevol element del paisatge urbà, si no es disposa d'autorització expressa."

Està clar, per tant, que en el cas que hem descrit, l'Equip de Govern està incomplint les normes aprovades pel propi Ple de l'Ajuntament –representant democràtic del poble– i, per tant, provocant un greu perjudici a la credibilitat i a la imparcialitat de l'Ajuntament, així com a la nostra ciutat.

En aquesta línia, el grup Municipal del Comú de Tàrrega iniciarà les gestions necessàries, i si és possible d'acord amb altres grups municipals, perquè l'Equip de Govern executi, sense dilació, la neteja de les parets, dels carrers i del mobiliari i equipament urbà afectat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article