La contaminació, causa de malaltia

La Salut és Cosa de Tots

per CAP de Tàrrega

Firmes NT

Un home que va en bicicleta duu una màscara
Un home que va en bicicleta duu una màscara | Photo by Kevin Grieve on Unsplash

DR. J.M. SOLÉ - EAP TÀRREGA

A la ciutat de Tàrrega ja fa temps que es parla de la necessitat de treure la carretera C-14 del centre i de com de fàcil que seria desviar-la al tomb del dipòsit del butà, per evitar tota la circulació que passa pel centre de la ciutat.

Sobretot, els cap de setmana es nota la contaminació, perquè la causa principal d'aquesta pol·lució és el trànsit rodat.

De fet, els estudis de la contaminació provinent de la indústria a la Unió Europea revelen que ha disminuït de manera dràstica en les últimes dècades però no ha disminuït la provinent dels vehicles de motor, per l'augment del parc mòbil i de la presència de motors dièsel –que contaminen molt més que els de benzina– i que han multiplicat les quantitats de substàncies perilloses per a la salut.

Tot i haver incorporat filtres i catalitzadors, la crema dels combustibles suposa la producció de gasos carregats de contaminants, i no només això: la circulació de vehicles suposa l'erosió d'asfalt, pneumàtics i pastilles de fre, que en forma de partícules també passen a l'aire. I tot això molt a prop d'on vivim, caminem, juguem i treballem.

Farem un repàs dels principals contaminants i els seus efectes a partir de la informació que ha publicat a la European Respiratory Society (ERS), amb dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i les agències ambientals de la Unió Europea i els Estats Units:

- Diòxid de sulfur (SO2): Els òxids de sulfur s'originen en cremar combustibles que contenen sulfur, en obtenir gasolina del petroli i durant l'extracció dels metalls.

- Òxids de nitrogen (NOx): S'emeten com a resultat de la combustió a altes temperatures, i s'originen bàsicament als motors dels vehicles de carretera i s'han relacionat amb la mortalitat per malalties del cor i per càncer de pulmó. L'Estat espanyol és un dels màxims emissors de NOx i SOx del continent europeu.

- Partícules micromètriques (PM): Partícules molt petites (un micròmetre equival a la mil·lèsima part d'un mil·límetre) de diversos components, incloent-hi àcids, substàncies orgàniques (pol·len, espores...), metalls i pols. Segons la mida, poden quedar-se a les fosses nassals (en el cas de les PM10) o arribar al fons dels pulmons (les PM2,5).

Les partícules més petites arriben als alvèols pulmonars i des d'allà poden passar a la sang i altres parts del cos. També s'han relacionat amb retards en el creixement intrauterí, baix pes en nàixer i parts prematurs; i estudis amb animals han mostrat inflamacions cerebrals que tenen com a conseqüència malalties degeneratives.

Les PM es mesuren de manera continuada arreu d'Europa, i a casa nostra sobrepassem els nivells recomanats amb molta freqüència.

- Ozó troposfèric (O3): Es tracta d'un contaminant secundari que es forma a l'atmosfera per la reacció dels òxids de nitrogen amb la llum del sol. Pot generar-se o desplaçar-se a molts quilòmetres dels focus de contaminació de nitrogen, i de fet els nivells més elevats es registren a zones suburbanes i rurals, i més a l'estiu i a les hores de més sol.

L'ozó comporta una reducció en la funció respiratòria, inflamació dels pulmons, atacs d'asma i tos, i s'ha demostrat que els dies amb més concentració augmenta la mortalitat.

- Compostos orgànics volàtils (VOCs): Són compostos químics orgànics que es vaporitzen a causa de la pressió i entren a l'atmosfera. Els compostos orgànics volàtils (VOCs, en les sigles en anglès) inclouen un ampli ventall de molècules amb carboni, com aldehids, cetones i altres hidrocarbonis lleugers.

- Amoníac (NH3): S'origina com a conseqüència dels excrements d'animals alimentats amb pinsos alts en proteïnes, que tenen un excés de nitrogen. El nitrogen que no metabolitzen és expulsat en l'orina i els fems, i l'acció dels microbis durant la descomposició allibera amoníac.

- Plom: Tot i que les emissions han minvat molt en els últims anys, continua sent una amenaça important per a la salut. Històricament ha estat present als combustibles de vehicles i indústries. La prohibició del plom a la gasolina a la Unió Europea l'any 2000 va comportar una baixada de les emissions del 95 per cent, però ara encara s'utilitza en alguns països de l'est del continent, a Sud-amèrica, Àsia i al Pròxim Orient, tot i que molts països tenen previst vetar-lo aviat.

També se'n genera a les foneries, durant la incineració de residus i a les fàbriques de bateries que en contenen.

Diversos estudis han demostrat que el plom és causa de dèficits en el desenvolupament neuronal infantil.

- Contaminants orgànics persistents (POPs): Compostos orgànics resistents a la degradació ambiental, que s'acumulen als teixits humans i animals. Es tracta, sobretot, de pesticides com el DDT, l'aldrina o el chlordane, i també de substàncies que s'usen en dissolvents i productes farmacèutics.
Cal tenir en compte que els efectes sobre la salut normalment no són a causa d'una sola d'aquestes substàncies, sinó que el risc augmenta per la seua combinació. Així, per exemple, l'ozó i les partícules, estan relacionades amb l'augment de la mortalitat, però les xifres són encara més altes en els dies en què es registren índex elevats de tots dos components, i a més hi ha també contaminants secundaris, que es formen per la interacció de les substàncies que s'emeten amb d'altres ja presents a l'atmosfera, com en el cas de l'ozó troposfèric.

No tothom es veu afectat en la mateixa mesura pels contaminants que conté l'aire que respirem. Les persones –i els infants, especialment– amb asma i altres dolències respiratòries cròniques són els que més pateixen els dies d'alta concentració de contaminants. També depèn de la proximitat a l'origen de l'emissió de les substàncies, la presència de barreres físiques entre el lloc d'emissió i les persones, el temps que es passa respirant l'aire contaminat i el nivell d'activitat física.

Per tant, és imprescindible una pressió a les autoritats competents per aconseguir l'eliminació de la que és la principal font de contaminació de la nostra ciutat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article